25 درصد برق تهران را حدود 2500 مشترک ديماندي مصرف مي کنند/ تامين 20 درصد برق ادارات دولتي از انرژي هاي نو
1396/04/14