در پايان سالجاري تلفات شبکه توزيع برق تهران به 6.6 درصد مي رسد / افزايش تعداد مشترکين مجهز به کنتور هاي هوشمند به 55 هزار مشترک تا پايان سالجاري
1396/04/04