جذب مشارکت بخش خصوصی برای احداث 465 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد
1396/02/11
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=47380