تامین برق 4 روستای مرزی خراسان جنوبی با انرژی خورشیدی
1396/04/28