بسترسازی برای حضور صنایع بالای 5 مگاوات در بورس انرژی/ ایران تنها کشور استفاده کننده از فناوری PMU در منطقه
1396/02/12