انجام بیش از 18 میلیارد ریال معامله برق در بورس انرژی
1396/04/11