افزايش 50 درصدي سهم انرژي خورشيدي در جهان/ ظرفيت توليد انرژي خورشيدي در جهان به 74 گيگاوات رسيد
1396/07/23