مذاکره برای احداث 50 مگاوات نیروگاه خورشیدی در برق باختر
1395/04/15