قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی منعقد شد
1395/05/04