بیش از 85درصد از معامله ها به نماد بار پایه تعلق گرفت
1395/07/25