بهره‌برداري از بزرگترين نيروگاه خورشيدي جهان در هند
1395/07/03