افزایش 11 درصدی قیمت برق در معامله‌های بورس انرژی
1395/01/22
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=37240