170 روستای کشور با انرژی خورشیدی برق‌دار شده‌اند
1394/10/14