مصرف بیش از 70 درصد انرژی استان یزد در بخش صنعت
1394/02/20