تولید بیش از 415 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم
1394/05/06