افزایش تولید بیش از 20 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم
1394/09/04