اختصاص 3000 مگاوات از بار سرمایشی به بخش عمومی و ادارات دولتی
1394/04/15