نصب و راه‌اندازی بیش از 130 ایستگاه بادسنجی ثبت خودکار آمار
1393/11/08
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15006