معامله بیش از 7100 مگاوات برق در بورس انرژِی
1393/10/14