معامله بیش از 200 مگاوات برق در بورس انرژِی
1393/10/06