محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر وجود ندارد
1393/12/04