ظرفیت 10 میلیون مگاواتی ایران در بخش انرژی خورشیدی
1393/11/25