ایجاد 425 کیلووات ظرفیت انرژی خورشیدی در پایتخت
1393/11/26