افزايش توليد بيش از 73 ميليون كيلووات ساعت انرژي در نيروگاه قم
1393/10/08