. جزئیات حمایت ویژه از صنایع پیشرو در تولید برق تجدیدپذیر/ امتیاز افزایش 30 درصدی تحویل برق در تبادل با شبکه
1402/08/14