برگزاري دو دوره آموزشي توسط گروه آمار واطلاعات حوزه ستادي وزارت نيرو
1394/06/28
 دو دوره آموزشي با نام­ هاي "آشنايي با روش­ هاي کنترل کيفي اقلام آماري" و "آشنايي با زيرساخت داده­ هاي مکاني و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق" توسط گروه آمار واطلاعات دفتر فناوري اطلاعات حوزه ستادي وزارت نيرو برگزار شد.
اين دو دوره آموزشي 18 ساعته از نوع شغلي- اختصاصي و الزامي بوده و به ترتيب براي 12 و 22 پست سازماني مصوب و مندرج در فرم آموزشي دفتر آموزش وزارت نيرو، در اين گروه طراحي و سپس با تاييد در کميته آموزش وزارت نيرو و اخذ کد آموزشي نسبت به برگزاري در موسسه آموزش عالي علمي کاربردي صنعت آب و برق واحد تهران اقدام گرديد.
بنابر اين گزارش، اولين گروه از همکاران دفاتر آمار و فناوري اطلاعات و گروه GIS در هفته اول و دوم مرداد ماه در اين دوره ها شرکت کردند و گروه دوم  براي دوره "آشنايي با روش­ هاي کنترل کيفي اقلام آماري"  از 21 الي 23 شهريور ماه برگزار شد و دوره "آشنايي با زيرساخت داده­ هاي مکاني و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق" در تاريخ 26 تا 28 مهرماه در همين موسسه برگزار خواهد شد.
شايان ذکر است گروه­ هاي بعدي نيز در صورتي­که به حدنصاب تعداد شرکت کننده برسند، تشکيل خواهد شد.