اخبار آمار سال 1392

پرسشنامه دستورالعمل ارزيابي واحدهاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو تدوين و ابلاغ شد
1392/01/18