اخبار آمار سال 1392

نقش محوري آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق كشور
1392/08/11
قائم مقام وزير نيرو مطرح كرد:
نقش محوري آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق كشور
پيش بيني بيلان منابع آب ايران تا سال 1404، نشان مي دهد كه در اين سال 52.8 درصد از منابع آب كشور را آب هاي سطحي، 43.2 درصد را آب هاي زيرزميني و چهار درصد پساب هاي شهري (تصفيه شده) و آب هاي غيرمتعارف تشكيل خواهد داد.
قائم مقام وزير نيرو بر نقش محوري آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق كشور تاكيد كرد.
مهندس "ستار محمودي" روز سه شنبه در سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو، درخصوص نقش آمار در تعاملات روزانه، گفت: آمار در صنعت آب و برق، جهان امروز و زندگی افراد نقش محوري دارد و ابزاري براي سازمان ها و مجموعه ها برای دستیابی به اهداف مشترك است.
وي مديريت مهندسي پروژه ها و طرح هاي صنعت آب و برق، استفاده از آمار براي تصميم گيري در موقعيت هاي غيرحتمي و اجراي طرح هاي آمارگيري از چاه هاي آب كشاورزي، آشاميدني و صنعتي يا تاسيسات آب و برق را از جمله كاربردهاي آمار در صنعت آب و برق عنوان كرد.
وي افزود: ايجاد تعادل بين توليد و مصرف آب و برق، نظارت و كنترل بر وضعيت شبكه هاي توليد، انتقال و توزيع برق، نظارت و كنترل بر وضعيت آب هاي سطحي و زيرزميني و ميزان ذخيره آب پشت سدها، نظارت و كنترل كيفي و بهداشتي تصفيه و توزيع آب آشاميدني و پيش بيني وضعيت آينده مصرف و توليد آب و برق و برنامه ريزي جهت ايجاد تعادل بين آنها از ديگر كاربردهاي آمار در صنعت آب و برق است.
محمودي نظارت و كنترل وضعيت نيروي انساني و پيش بيني، تربييت و بكارگيري افراد متخصص، تدوين الگوهاي گذشته، طراحي مدل هاي آينده و اجتناب از سعي و خطا در هزينه ها و اثرگذاري مستقيم در نظام تصميم گيري و برنامه ريزي را ديگر كاربردهاي آمار در صنعت آب و برق مطرح كرد.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه در سال 89، معادل 45.1 درصد از منابع آب كشور را آب هاي سطحي، 54.2 درصد را آب هاي زيرزميني و 0.7 درصد را پساب هاي شهري (تصفيه شده) و آب هاي غيرمتعارف تشکیل می داد، گفت: پيش بيني بيلان منابع آب ايران تا سال 1404، نشان مي دهد كه در اين سال 52.8 درصد از منابع آب كشور را آب هاي سطحي، 43.2 درصد را آب هاي زيرزميني و چهار درصد پساب هاي شهري (تصفيه شده) و آب هاي غيرمتعارف تشكيل خواهد داد.
وي هزينه تمام شده هر مترمكعب آب شهري در سال 91 را پنج هزار و 911 ريال، هر مترمكعب آب روستايي چهار هزار و 482 ريال، هر مترمكعب خدمات دفع فاضلاب را 434 ريال و هر مترمكعب آب كشاورزي را پنج هزار و 128 ريال عنوان كرد.
محمودي بهره‌مندي و دسترسي برابر حداكثر جامعه به اطلاعات موردنیاز با روش هاي نوين اشاعه اطلاعات در سطوح مختلف وزارت نيرو و تلاش جهت باورپذيري آمار صنعت آب و برق نزد افكار عمومي، تلاش جهت ارتقاي فرهنگ آماري به منظور استفاده از آمار در نظام هاي برنامه ريزي و تصميم گيري و توجه به تربيت نيروي انساني حرفه اي و برنامه محوري در فرآيند توليد و استفاده از داده و آمار جهت تعالي بخشي سازماني را ازجمله توصيه هاي راهبردي مديريت فعاليت هاي آماري در وزارت نيرو عنوان كرد.
وي ايجاد يا ارتقاي سامانه هاي آماري به منظور بهينه‌سازي فرآيند گردش داده‌ها، ايجاد هماهنگي لازم در فعاليت هاي آماري حوزه‌هاي مختلف وزارت نيرو، يكسان سازي و استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري موردنیاز در صنعت آب و برق و پايبندي به اصول و استانداردهاي جهاني، اولويت دادن به تأمين و توليد آمارهاي پايه و آمارهاي موردنياز برنامه‌هاي توسعه و اجراي طرح هاي آماري موردنياز صنعت آب و برق طبق برنامه زمان بندي را از ديگر توصيه هاي راهبردي مديريت فعاليت هاي آماري در وزارت نيرو مطرح كرد.