اخبار آمار سال 1392

رعايت اخلاق از چالش هاي مهم نظام آماري است
1392/08/11
 

دكتر عادل آذر در سومين گردهمايي واحد هاي آمار و اطلاعات وزارت نيرو:

رعايت اخلاق از چالش هاي مهم نظام آماري است

رييس مركز آمار ايران در سومين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نيرو ، ‌بر رعايت اخلاق درنظام آماري تاكيد كرد. دكتر عادل آذر كه با محور ملاحظات اخلاقي در نظام آماري و برنامه ملي آمار ايران به سخنراني پرداخت، با اشاره به اين نكته كه ملاحظات اخلاقي اكسير نظام آماري است، تمايل به بزرگنمايي براي جلب توجه مخاطبان، انعطاف پذيري فنون آماري،تعببير، توجيه و تفسير ظاهراً علمي، استفاده غير متعهدانه، عدم توجه به مفروضات و نايكساني تعاريف و مفاهيم را از آسيب‌هاي نظام آماري ذكر نمود.ايشان همچنين حكمراني نيكو(Good Governance ) را مستلزم ايجاد نظام شفافيت، پاسخگويي،رقابت پذيري،تدبير و كنترل ذكر كرده وافزود: ‌تدبير، عقلانيت،‌كنترل و نظارت، زماني در يك دستگاه يا نهاد محقق مي‌شودكه نظام چرخش آمار و اطلاعات، به خوبي دردستگاه، نهادينه شده و ‌مبناي تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌‌هاي آن قرار گيرد.

آقاي دكتر عادل آذر، در بخش ديگري از سخنان خود، به مسئوليت‌هاي حرفه‌اي، قانوني، اخلاقي و شرعي، به عنوان چهار بعد اصلي مسئوليت‌هاي سازماني اشاره كرد و در ادامه با بيان اين نكته كه اخلاق حرفه‌اي برايند ارزش‌هاي حرفه اي و ارزش هاي اخلاقي است، نهادينه سازي ساختاري و فرهنگي رفتار سازماني را، راهكارهاي نهادينه كردن اخلاق در نظام آماري برشمرد.

رييس مركز آمار ايران، ‌در ادامه سخنان خود با مروي بر اصول بنيادي آمار هاي رسمي، خاطر نشان كرد: نظام آماري ، يك نظام كارا و پويا مبتني بر فناوري هاي نوين و مشاركت توانمند و علمي تمام اركان در مسير تامين نياز هاي آمار هاي رسمي بوده كه در آن آمار هاي روز آمد، قابل اعتماد و متناسب با نيازهاي آماري كاربران بر پايه روش هاي مطلوب و با كيفيت مورد قبول و هزينه كم، تهيه و با استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني جامع و موثر به صورت سريع، آسان و با حفظ محرمانگي اطلاعات فردي در دسترس كاربران قرار مي گيرد. در اين نظام همچنين، آمار هاي ثبتي سامان دهي شده، فرهنگ آماري پاسخگويان، تهيه كنندگان و استفاده كنندگان آمار ارتقاء يافته و زمينه هاي مشاركت موثر آنان در فرايند فعاليت هاي آماري تامين مي‌شود.

آقاي دكتر عادل آذر، در ادامه سخنراني خود، با اشاره به برنامه ملي آمار، تهيه آمار هاي رسمي روز آمد، با كيفيت مطلوب و دوره هاي زماني مناسب، استاندارد سازي تعاريف و مفاهيم آماري در دستگاه‌هاي اجرايي، زمينه‌سازي فرهنگي براي پيشگيري از استفاده نادرست از آمار و ساماندهي توليد آمارهاي ثبتي را از اهداف آن ذكر كرد.

وي در ادامه با ذكر ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه كه برا ساس آن، مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، توليد و انتشارآمارهاي رسمي است،‌ بر تكليف قانوني اين مركز براي تهيه شاخصهاي تخصصي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس ماده 68 قانون برنامه پنجم اشاره كرد و افزود:‌مركز آمار ايران بر اساس اين ماده قانوني مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوط شامل طرح هاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه اطلاعاتي – عملياتي و زمان بندي اقدام كند و اعتبارات مورد نياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. وي در ادامه با مطلوب خواندن تعامل وزارت نيرو با مركز آمار ايران و حسن شهرت اين وزارت خانه در حوزه آمار، از اعلام آمادگي مركز آمار ايران براي همكاري در جمع‌آوري داده هاي مورد نياز شاخص هاي مورد نياز وزارت نيرو خبر داد.

آقاي دكتر عادل آذر، در پايان سخنان خود، با تاكيد بر اهميت جدول داده – ستانده و بيان كاربردهاي آن از جمله تبيين روابط متقابل نهاد هاي توليد كننده و مصرف كننده در تفصيلي ترين شكل و مطالعه ساختار توليد و مصرف اقتصاد و ساختار صادرات و واردات اقتصاد،‌ از مسئولين وزارت نيرو خواست تا با تعامل هر چه بيشتر با مركز آمار ايران و ادارات آمار و اطلاعات استانداري هاي سراسر كشور به عنوان بازو هايي اجرايي اين مركز در استان ها ، براي تكميل اطلاعات مربوط به جداول داده – ستانده با هدف تهيه اطلاعات مربوط به حساب هاي بخش انرژي كشور و تهيه حساب هاي ملي و منطقه‌اي همكاري نمايند.

شايان ذكر است سومين گرد همايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو، در تاريخ 8 آبان ماه 1392 در تالار اجتماعات شركت آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد و در گردهمايي مذكور به شركت‌هاي برگزيده وزات نيرو در حوزه آمار و اطلاعات، از طرف آقاي دكتر عادل آذر، رييس مركز آمار ايران و آقاي مهندس محمود زاده قائم مقام وزير نيرو لوح تقدير اهدا شد.