نسبت به سال آبی گذشته گزارش شد؛ کاهش 31 درصدی بارندگی در استان گلستان
1399/07/13