در پایان سال آبی 99-98؛ حجم آب دریاچه ارومیه به بیش از ۳ میلیارد متر مکعب رسید
1399/07/15