در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان همدان مطرح شد: صرفه‌جویی ۱۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب با انسداد ۲۹۹چاه در همدان
1399/06/01