بر اساس مصوبه شورای حفاظت منابع آب؛ ارائه خدمات به چاه‌های فاقد کنتور در یزد ممنوع شد
1399/04/18