استان تهران فقیرترین استان کشور از لحاظ سرانه آبی/ تأمین آب شرب شهروندان اولویت اول تأمین آب استان
1399/05/21