از ابتدای سال جاری تاکنون؛ 180 حلقه چاه غیرمجاز آب در همدان مسدود شد
1399/03/31