98

نصب بیش از 4000 کنتور هوشمند آب و برق روی چاه‌های مجاز استان همدان
1398/04/02