98

خروجی سد کرخه تا 650 مترمکعب بر ثانیه کاهش یافته است/ ورودی 11.5 میلیارد مترمکعب آب به سد کرخه از ابتدای سال آبی
1398/02/18
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=78272