کسری مخزن در دشت‎های خراسان رضوی در افق 1405 باید به صفر برسد
1397/08/30