نیمی از مخازن سدهای استان زنجان خالی است
1397/10/29