غرب و شمال هرمزگان بيشترين ميزان بارندگي در روزهاي اخير را داشته اند
1397/09/07