ثبت 127 میلی‌متر بارش در 125 روز ابتدای سال آبی
1397/11/07