بهره برداری از دو سد گابریک و سرنی به هرمزگان جان دوباره می‌بخشد
1397/07/03