آسیب به زیرساخت‌های تهران با فرونشست زمین
1397/11/09