سه هزاروهفتصد دستگاه کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی استان اصفهان نصب شد
1396/05/17