سي و سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد/ دو میلیارد و 250 میلیون متر مکعب برداشت از چاه های مجاز
1396/03/20