بيست و پنج درصد شهرهاي کشور در مقابل سيل آسيب پذير هستند / لزوم وجود يک امدادگر در هر خانوار ايراني
1396/08/24