کاهش 38 درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال آبی گذشته
1396/07/10