کاهش 10 سانتیمتری تراز سطح آب دریاچه ارومیه/ حجم آب موجود در دریاچه به 1.47 میلیارد مترمکعب رسید
1396/12/08