شرایط سرمایه‌گذاری در بخش انتقال و تأمین آب در استان سمنان فراهم است
1396/02/04