سد مخزنی "بالارود" خوزستان نیمه دوم سال آینده آبگیری می شود
1396/02/30